نمایش یک نتیجه

هزار خاری الاکلنگی راهبند فک ۶۲۰-۶۴۰

تومان
هزارخار یا اسپلاین :  که برای انتقال گشتاور چرخشی (تورک) بین دو محور و همراستاسازی آنها به منظور مونتاژ بکار