نمایش یک نتیجه

میله ماردون جنیوس ۴۰۰ GBAT

تومان
یکی از انواع پرکاربردپیچها پیچ متری می باشد که در واقع میلگردی تمام رزوه و فاقد گل است و درصنایع