نمایش یک نتیجه

فنر تنظیم قدرت راهبند فک ۶۲۰-۶۴۰

تومان
فنر جسمی قابل بازگشت (ارتجاعی) است که برای ذخیره کردن انرژی مکانیکی مورد استفاده قرار می‌ گیرد. به عبارتی دیگر