فروش و نصب
ارائه برترین محصولات در زمینه درب های اتوماتیک پارکینگ، درب های اتوماتیک شیشه ای و راهبند ها از برترین برندهای داخلی و خارجی
خدمات شبانه روزی
بهره گیری از بهترین و مجرب ترین تکنسین های دوره دیده در سراسر ایران، به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته بدون تعطیلی (24/7)
سابقه درخشان
دورژانس توسط شرکت درب سازان ایمن فک پشتیبانی می شود که با 25 سال سابقه درخشان نماینده انحصاری کمپانی FAAC ایتالیا در ایران می باشد.

ارتباط با ما

تهران   چهارراه  پاسداران خیابان بطحایی  خیابان  مژده فرعی 4،پلاک هشت

info@doorgans.com

02172239

دوره خدمات پس از فروش

دسته بندی برچسب زدن
معرفی محصول   اﯾﻦ راﻫﺒﻨﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﺒﻨﺪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺗﻨﻬﺎ راﻫﺒﻨﺪ در دﻧﯿﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاﺷـﻠﺲ 24 وﻟﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪاوم و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮ ﺗﺮدد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ راﻫﺒﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.    
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ B680
ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮو ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪ )ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر 24 وﻟﺖ ﺑﺮاﺷﻠﺲ(
ﻃﻮل ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺘﺮ 8/30– 2/30
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن 2 ~ 6 ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺮدد ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ را دارد
ﮐﻼس ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ 56 IP )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (TUV
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
اﯾﻨﮑﻮدر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻧﻊ دارد
اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه 1100×279×469 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ )ﻃﻮل×ﻋﺮض×ارﺗﻔﺎع(
ﻟﻮپ دﯾﺘﮑﺘﻮر 2 ﻋﺪد
 
معرفی محصول   اﯾﻦ راﻫﺒﻨﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﺒﻨﺪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺗﻨﻬﺎ راﻫﺒﻨﺪ در دﻧﯿﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاﺷـﻠﺲ 24 وﻟﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪاوم و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮ ﺗﺮدد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ راﻫﺒﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.    
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ B680
ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮو ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪ )ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر 24 وﻟﺖ ﺑﺮاﺷﻠﺲ(
ﻃﻮل ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺘﺮ 8/30– 2/30
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن 2 ~ 6 ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺮدد ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ را دارد
ﮐﻼس ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ 56 IP )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (TUV
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
اﯾﻨﮑﻮدر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻧﻊ دارد
اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه 1100×279×469 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ )ﻃﻮل×ﻋﺮض×ارﺗﻔﺎع(
ﻟﻮپ دﯾﺘﮑﺘﻮر 2 ﻋﺪد
 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاه ارسال می کند “دوره خدمات پس از فروش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Doorgans
Call Now Button